Birds Eye White Corn, Petite 16 Oz

Premium quality.