Organic Valley Cheese, Mozzarella, Part Skim, Low Moisture 8 Oz